website templates free download

Ceredigion Greadigol
12/9/20

Mae’n sir yn gyforiog o weithgareddau diwylliannol, celfyddydol – yn eisteddfodau, dramâu, gigs cerddorol - dim ond crafu’r wyneb a wnawn yma, ond bydd yn ddarlun a dathliad o’n creadigrwydd.

Cwmni Theatr Arad Goch - Blagur o Bell - Stori Zuzia a Duwies y Tanfyd
Mae clwb drama blAGur, Cwmni Theatr Arad Goch, wedi creu dwy ddrama leisiol newydd gyda darluniau a sgriptiau gwreiddiol.
Stori Zuzia - Chwedl werin o wlad Pwyl yw Stori Zuzia. Sgriptiwyd, darluniwyd a pherfformiwyd y ddrama gan aelodau clwb drama Blagur Arad Goch. 

Gweithdai Creadigol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Rhif 1 - CELF Y TIR– i blant a theuluoedd
Yn cymryd ysbrydoliaeth o waith Andy Goldsworthy, ewch ati i greu llun gyda natur!

Amgueddfa Ceredigion Museum
Ffilm fer gan Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion am hanes adeilad Y Coliseum yn Aberystwyth, a rhai o'r bobl wnaeth berfformio ar y llwyfan.

Cwmni Theatr Troedyrhiw
Dangosiad ffilm Y Freuddwyd, sioe a lwyfannwyd yng Nghanolfan Farchogaeth Cel Aeron yn ystod haf 2018 i ddathlu daucanmlwyddiant glaniad y cenhadon o Neuaddlwyd ym Madagasgar. 

Tiwtorial Coluro Wyneb Enfys gyda Sioned Hâf Thomas, Swyddog Creadigol Dawns a Theatr, Theatr Felinfach

Cerddwn Trwy’r Tywyllwch
Cynllun a grëwyd yn ystod cyfnod y clo i dynnu cantorion led led y wlad, a thu-hwnt at ei gilydd er mwyn creu côr rhithwir enfawr.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Merched mewn Casgliad Cenedlaethol, sgwrs gan Lona Mason, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gweithdai Creadigol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Rhif 2 - DAN DÔ / TU ALLAN– i bobl ifanc ac oedolion
Gyda llawer ohonom wedi aros yn y tŷ mwy yn ddiweddar dros y cyfnod clo, meddylion ni am artistiaid sydd wedi creu gweithiau celf anhygoel o olygfeydd o'r tu mewn i'w cartrefi, trwy ffenestri a drysau, yn edrych allan ar y byd.

Tân ar y Comin – Pennod 1 - Theatr Felinfach
Storia a chelf - mae Theatr Felinfach a'r artist Gwenllian Beynon wedi cydweithio i recordio un o nofelau eiconig T Llew Jones gyda darn newydd o waith celf yn cael ei greu a'i ffilmio fesul pennod.

Gweithdy Pypedau gyda Jeremy Turner – Arad Goch
Rhan 1 allan o 3 gweithdy creu pypedau. Dysgwch sut i greu pyped allan o bethau yn eich ty, ac yna, dysgwch sut i’w symud! Gweithdy gyda Jeremy Turner o Arad Goch! Mae rhan 2 a 3 o’r gweithdy ar gael i’w gwylio ar sianel AM Arad Goch (amam.cymru/aradgoch) neu ar YouTube.

Arddangosfa Sinema – Amgueddfa Ceredigion
Ffilm tua 5 munud yn Saesneg gydag is-deitlau yn hel atgofion o’r adeilad fel sinema.

Sesiwn Iwcalilis – Cered
Ers ei sefydlu gan Cered a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn Hydref 2018 mae Iwcadwli wedi tyfu a thyfu i fod yn un o grwpiau cerddorol a chymdeithasol mwyaf poblogaidd Gogledd Ceredigion gan berfformio eu dehongliad hwyliog o ganeuon Cymraeg ym mron pob pentref yn ystod Haf 2019. Cyn y Cyfnod Clo roedd 50 o aelodau yn cwrdd yn wythnosol gyda rhai yn teithio o lefydd mor bell â Dolgellau i’r ymarferion ac er nad oes dal modd cwrdd wyneb yn wyneb mae sesiynau ar-lein wythnosol wedi bod yn cymryd lle yn rhoi’r cyfle i bawb gymdeithasu a pharhau i ddysgu’r iwcalili. 

CFfI Pontsiân
Perfformiad o’r ddrama ‘Oli’ gan Carwyn Blayney, Endaf Griffiths a Cennydd Jones. Drama fuddugol Cystadleuaeth Ddramâu Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a gynhaliwyd yng nghanolfan Galeri, Caernarfon ar ddiwedd mis Chwefror eleni. Dyfarnwyd Endaf Griffiths fel yr actor gorau hefyd. Yng nghystadleuaeth Ceredigion dyfarnwyd Endaf Griffiths fel yr actor gorau, Glesni Thomas fel yr actores orau. Clwb Ffermwyr Ifanc Pontsiân hefyd oedd enillwyr y cwpan am y set, y sgript a’r cynhyrchwyr gorau.

Tiwtorial Coluro Wyneb Gwrach gyda Sioned Hâf Thomas, Swyddog Creadigol Dawns a Theatr, Theatr Felinfach

Gweithdai Creadigol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Rhif 3 - DARLUNIO– i blant a theuluoedd
Yn cymryd ysbrydoliaeth o arddangosfa Ruth Koffer nôl yn 2019 - Arsylliadau o'r ystafell fywyd, gweithdy i'r holl deulu i fwynhau a chreu portread eich hun!

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Dyma gyflwyniad i athrawon peripatetig cerdd y sir. Os oes unrhyw ddisgybl awydd dysgu chwarae offeryn cerdd neu am barhau i gael gwersi, hysbyswch athrawon yr ysgol neu cysylltwch â’r gwasanaeth cerdd.

Ffilmiau Stuart – Amgueddfa Ceredigion
3 ffilm fer iawn yn dangos cadair, llechi Ystrad Fflur a hanes Bill Dane, dyn Punch and Judy oedd yn byw yn Nhregaron.

Llyfrgell Genedlaethol
Golwg ar yr artist John Elwyn, Morfudd Bevan-Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sgwrs ‘Steddfota o’r Soffa – Bro360
Fe wnaeth Eisteddfod Capel-y-Groes ymateb yn greadigol i her cyfyngiadau Covid, trwy gynnal Eisteddfod Ddigidol gynta’r byd! Lowri o Bro360 fu’n holi Luned Mair, Enfys Hatcher Davies a Rhiannon Lewis (trefnydd, beirniad a chefnogwr) sut aethon nhw ati, a sut lwyddodd creadigrwydd un eisteddfod fach yng ngodre Ceredigion i ddylanwadu ar un o brif ŵyliau ein cenedl yn 2020…

Tudalennau'r Môr
Roedd syniad Danny Boyle yn un syml a hyfryd. Roedd Tudalennau'r Môr am greu moment unigryw i ffarwelio, gyda'n gilydd, â'r miliynau o ddynion a merched a adawodd eu glannau yn ystod y rhyfel, llawer ohonynt am y tro olaf. Ar 32 o draethau ledled y DU byddai portread tywod enfawr 30 medr yn cael eu greu gan artist o unigolyn o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Yna, wrth i'r llanw godi, byddai’n diflannu i'r môr wrth i ni gymryd moment i ffarwelio gyda'n gilydd. Roedd Carol Ann Duffy wedi ysgrifennu darn o farddoniaeth yn arbennig ar gyfer yr achlysur a fyddai’n cael ei ddarllen wrth ochr y portread. Dyma'r canlyniad.

Cariad Dan Glo - Arad Goch
Drama ar-lein newydd sbon gan Gwmni Theatr Arad Goch. Cariad. Partis. Gemau. Cwrdd. Cwympo mas. I gyd tu ôl i sgrîn. Cynhyrchiad gan aelodau Cwrs Drama TGAU Arad Goch. Sgript gan Jeremy Turner. Addas i bobl ifanc 11+.

Gweithdai Creadigol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Rhif 4 - CELF BOP I BOBL IFANC ac OEDOLION
Yn cymryd ysbrydoliaeth o waith Barbara Kruger, a Peter Blake a Jann Haworth wnaeth greu cloriau LP's y Beatles, ewch ati i greu collage celf bop eich hun.

Amgueddfa Ceredigion Museum
Y gantores Gwenno mewn gig yn yr amgueddfa, wedi ei drefnu gan bobl ifanc -‘ kids in museums’.

Tiwtorial Coluro Wyneb Galaeth gyda Sioned Hâf Thomas, Swyddog Creadigol Dawns a Theatr, Theatr Felinfach

Gweithdai Creadigol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Rhif 5 - ARGRAFFU I BOBL IFANC ac OEDOLION
Mae’r gweithdy yma yn dangos techneg argraffu syml allwch chi drio gatref sydd yn cymryd ysbrydoliaeth o ysgythriad Anthony Gross gafodd ei ddangos fel rhan o arddangosfa Casgliad Cyngor Celfyddydau: Y Llinell Brintiedig yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Ha-Ha! Hanner Canrif a Mwy o Banto Theatr Felinfach
Theatr Felinfach a ffrindiau sy'n holi a stilio am y pwy, beth, sut a pham o lwyfannu dros 50 o bantomeimiau cymunedol gwreiddiol yng Ngheredigion.  Beth yw pwrpas a gwerth y genre hwn i'r Gymru gyfoes.  Ymunwch â'r criw i hel atgofion

Theatr Mwldan – Catrin Finch
Datganiad o 3 darn gan y delynores a’r gyfansoddwraig o fri rhyngwladol.

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru