how to build your own website for free

Dathlwn!
26/9/20

Cyfle i weld eitemau newydd, ac ail-ymweld â phigion o’r ŵyl.

Ben Lake, Aelod Seneddol Ceredigion sy’n cloi Gŵyl yr Enfys.

Ceredigion – Ychwanegiad 2020 at un o emau cerddorol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion (Aberystwyth) 1992, geiriau gan Gareth Ioan, Cerddoriaeth gan Euros Lewis.

Mae yna gaban hynod ar faes parcio Theatr Felinfach... caban digon di-nod ond oddi fewn iddo mae trysorfa, Anneliese Mowbray sy’n siarad am ei gwaith fel Meistres y Gwisgoedd.

Tudalennau'r Môr
Roedd syniad Danny Boyle yn un syml a hyfryd. Roedd Tudalennau'r Môr am greu moment unigryw i ffarwelio, gyda'n gilydd, â'r miliynau o ddynion a merched a adawodd eu glannau yn ystod y rhyfel, llawer ohonynt am y tro olaf. Ar 32 o draethau ledled y DU byddai portread tywod enfawr 30 medr yn cael eu greu gan artist o unigolyn o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Yna, wrth i'r llanw godi, byddai’n diflannu i'r môr wrth i ni gymryd moment i ffarwelio gyda'n gilydd. Roedd Carol Ann Duffy wedi ysgrifennu darn o farddoniaeth yn arbennig ar gyfer yr achlysur a fyddai’n cael ei ddarllen wrth ochr y portread. Dyma'r canlyniad.

Y Cyfnod Clo a Ni - Tair dynes, tair cenhedlaeth, pum mis. Sgwrs gydag Alaw Mair Jones, Felin-fach, Barbara Roberts, Aberaeron a Catrin Davies, Aberaeron.

Tiwtorial Coluro Wyneb Enfys gyda Sioned Hâf Thomas, Swyddog Creadigol Dawns a Theatr, Theatr Felinfach

Cwmni Theatr Arad Goch - Blagur o Bell - Stori Zuzia a Duwies y Tanfyd
Mae clwb drama blAGur, Cwmni Theatr Arad Goch, wedi creu dwy ddrama leisiol newydd gyda darluniau a sgriptiau gwreiddiol.
Stori Zuzia - Chwedl werin o wlad Pwyl yw Stori Zuzia. Sgriptiwyd, darluniwyd a pherfformiwyd y ddrama gan aelodau clwb drama Blagur Arad Goch.

Mae trigolion Cwmffradach wedi cael siom. Siom aruthrol. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi eu hanwybyddu. Er bod pob cymdogaeth arall yng Ngheredigion wedi cael gwahoddiad i sefydlu Pwyllgor Apêl ar gyfer 'Steddfod Tregaron 2020 ac wedi derbyn targed ariannol - mae Cwmffradach wedi cael ei gadael mas! Felly tybed beth fydd ymateb pentre Cwmffradach?

Trafod Fory Heddi
Beth yw Covid – gofid, neu gyfle? Mae pobol wedi bod yn cwrdd i drafod 3 chwestiwn mawr dros yr haf, dan faner Prosiect Fory. Yn y sgwrs hon byddwn yn datgelu’r thema fwya’ i ddod mas o’r sgyrsiau, ac yn eich gwahodd chi i ymuno er mwyn dychmygu cymdeithas y dyfodol.
Cyfrannwyr: Cennydd Jones, Lyndsey Thomas, Meleri Davies, Heledd Gwyndaf, Lowri Jones a Beti George. Ymunwch chithau yn y sgwrs, ar dudalen Facebook Prosiect Fory a Twitter @radiobeca a @Bro__360.

Theatr Mwldan – Catrin Finch
Datganiad o 3 darn gan y delynores a’r gyfansoddwraig o fri rhyngwladol.

Y Tir o Dan ein Traed 1 - Archif Sgrin a Sain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Ffilmiau Ceredigion: detholiad o glipiau ffilm am Geredigion

Cerddoriaeth gan fand o ardal Aberystwyth Bwca – “tiwns hwyliog a hafaidd a mwy”

Ni yw’r Ddiadell, ffilm gan Ffion Jones a fu’n rhan o arddangosfa Defaid Amgueddfa Ceredigion a guradwyd gan Alice Briggs. Cymerwch foment i edrych i fewn i lygaid ffermwyr defaid gorffennol, presennol a dyfodol Ceredigion. Mae pob un â dealltwriaeth ymgorfforedig unigryw, wedi ei ddatblygu yn ystod blynyddoedd yn byw ac yn gweithio gyda’u defaid.

Mentergarwch Mam, hanes sefydlu busnes newydd ffydj a phethau ffein Melysion Mam gyda Non Elias

Ffion sy’n ein tywys i flasu 6 gwin o gasgliad Caru Gwin, Aberaeron, coch, gwyn a rhosliw, a phob potel o dan £10.

Gig Gwilym Bowen Rhys. Mae gan rai perfformwyr nid yn unig ddawn ond hefyd egni anghygoel, mae Gwilym Bowen Rhys yn un ohonynt. Ymunwch ag ef am gig arbennig Gŵyl yr Enfys.

Iechyd a lles, cyflwyniad – Myfyrio gyda Nia, Canolfan Seren, cyfle i ymlacio, anadlu a myfyrio
(Yn Saesneg)

Iechyd Da! Hanes Gŵyl Gwrw a Seidr Llanbed yng nghwmni aelodau’r Ford Gron lleol

Bwydydd Blasus Hathren – llu o ryseitiau iachus a hwylus gyda Meinir

8 Cam at Fywyd Iach gan Catrin Ahmun, Hyfforddwr Lles, cyngor a chymorth i’ch ysbrydoli

CFfI Pontsiân
Perfformiad o’r ddrama ‘Oli’ gan Carwyn Blayney, Endaf Griffiths a Cennydd Jones. Drama fuddugol Cystadleuaeth Ddramâu Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a gynhaliwyd yng nghanolfan Galeri, Caernarfon ar ddiwedd mis Chwefror eleni. Dyfarnwyd Endaf Griffiths fel yr actor gorau hefyd. Yng nghystadleuaeth Ceredigion dyfarnwyd Endaf Griffiths fel yr actor gorau, Glesni Thomas fel yr actores orau. Clwb Ffermwyr Ifanc Pontsiân hefyd oedd enillwyr y cwpan am y set, y sgript a’r cynhyrchwyr gorau.

Y Tir o Dan ein Traed 2 - Delweddau i sbarduno hel atgofion am fyw, bod a dysgu yng Ngheredigion, pwy sy’n cofio’r trên yn cario llaeth o Bont Llanio i Felin-fach? Pwy sy’n cofio “torri fewn” i chwarae yng Nghastell Aberteifi. Ydy pob myfyriwr erioed yn Aberystwyth wedi cicio’r bar? Mae Cered a Theatr Felin-fach am gasglu eich atgofion.

Ceredigion – Ychwanegiad 2020 at un o emau cerddorol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion (Aberystwyth) 1992, geiriau gan Gareth Ioan, Cerddoriaeth gan Euros Lewis.

Teilwng yw’r Oen. Atgof cerddorol o’r archif. Prosiect cymunedol gyda chorau lleol Côrisma, Cardi-gân a Meibion y Mynydd gyda Theatr Felinfach a Gwasanaeth Cerdd Ceredigion.

Ryland Teifi – Cerddor, cyfansoddwr, actor ac enillydd BAFTA. Ac un o fois Ceredigion. Magwyd Ryland yng Ngheredigion gyda cherddoriaeth yn chwarae rhan amlwg iawn ar yr aelwyd. Yn An Rinn, Iwerddon mae Ryland, ei wraig Róisín Clancy a’u merched Lowri, Cifa a Myfi yn byw, yn un o ardaloedd y Gaeltacht. (Ond Ceredigion pia fe!)

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru